Hělp! Í boùght á këʎbơărd fròm w̸̻͙̺͑̀͝i̸͔̞͖̽͐́s̵̺͇͌͐͘h̴̡͕̕̚̕͜ ánd sőmëthɩng įs tɘrrɨblÿ wröng!

Ahadu Kebede, Staff Writer

Í rècëntlʎ wās īn thê mărkęt fôr â Spãnîsh kɘýbøârd bëcăʉsę Ms.Côrtɘlɘzzì kěèps tákìng òff pőīnts fõr mý mĩssįng ąccènt mărks ôn ăssīgnmënts. Ɨ wăs vèrÿ èxcîtěd bęcăʉsêė Ɩ boúght īt důríng blāck frįdăý ön wîsh ánd įt wás 66.6% øff. Bít wéírd, bũt I āssũmêd ĩt wás só chɘàp bëcåʉsè it wás úsěd. Ɨt sòũndëd tòô gőőd tø bè trŭɘ, lìttlę dïd Ɨ knơw, įt wɑs. Höwèvêr, nõw Ï hɑvè á cōmplètëlʎ dɨffêėrënt pròblêm. Mʎ kęʏbơărd wôn’t stóp pũtting ìn ăccënt mārks nów! Ì cãn’t ʉndęrstând ánʎthɨng Ɨ wrítɘ ánd Î dõn’t knòw hơw Ɩ’m gønnã dô mý tåxês ōn thĩs cơmpưtɘr. Tō mɑkê thįngs wõrsé, Ì nõw løsê põĩnts főr hąvîng tōő mâný ãccênts! Ī trîëd tō ưnplưg ĩt ãnd gõ bąck tő mỳ öld cómpŭtèr, bưt whɘn Ĩ dîd sõmę strángě réd lĩqŭɩd cãmę őùt ōf thé kêʎs. Í gõt scɑrɘd sō Ī plúggęd it báck în ănd it stõppëd. Ïf ânʏónè hăs àný êxpërïėncę ín òpęråtïng pôssïblý dêmőnīc kěýboárds, plɘāsë èmɑĩl më ɑt ÿôùr ėårlîěst cönvënīèncé.